O uczelni Aktualności Dla kandydatów Dla studentów Galeria Kontakt
WAŻNE: Studia podyplomowe Plany zajęć JUBILEUSZ 15-lecia UCZELNI Specjalna oferta dla maturzystów poniedziałek, 23 lipca 2018, imieniny Bogny i Apolinarego
Studia I Stopnia
Studia podyplomowe
Kursy i szkolenia
Uniwersytet Trzeciego Wieku
Konferencje
Bieżące wydarzenia


© 2009 WSIG w Słupsku
Design by Infocity

Aktualności

zapraszamy.jpg

  Kształcenie kadr inżynierskich- studia  niestacjonarne

88

  Kierunek:  Gospodarka Przestrzenna

88

Studia stacjonarne i niestacjonarne 3,5 roku- 7 semestrów

99

Specjalności:

00

-Zagospodarowanie przestrzenne( planowanie przestrzenne  i urbanistyka)

99

 Absolwenci uzyskują kwalifikacje urbanisty

88

-Kształtowanie krajobrazu w przestrzenni miejskiej i wiejskiej

-Rewitalizacja i rewaloryzacja zdegradowanych przestrzenni publicznych na obszarach miast i gmin

-Zagospodarowanie źródeł energii odnawialnej

-Wycena  i zarządzanie nieruchomościami

88

Uwaga:

99

Program studiów jest ukierunkowany  i bieżąco aktualizowany w celu przede wszystkim przygotowania wysoko wykwalifikowanych kadr- specjalistów inżynierów gospodarki przestrzennej dla wszystkich szczebli jednostek samorządu terytorialnego oraz urzędów, instytucji i podmiotów gospodarczych zajmujących się gospodarką przestrzenną.

55

  Kierunek: Geodezja i Kartografia

88

Studia nie stacjonarne 3,5 roku-7 semestrów

66

Specjalności:

00

-Geodezja inżynieryjna

-Geodezja rolna i leśna

-Geodezja i systemy informacji przestrzennej

-Geoinformatyka

-Geodezja i fotogrametria cyfrowa

( Specjaliści do monitorowania przestrzenni  wykorzystujący  INTELIGENTNE TECHNOLOGIE- skaner i drony z drukiem 3D)

            Uczelnia prowadzi Ośrodek Monitorowania Przestrzenni.

99

Uwaga:

Szansa i okazja dla absolwentów  studiów wyższych ( licencjat, magisterium) , którzy wykonują zawód niezgodny z posiadanym wyksztalceniem a chcieli by zdobyć zawód inżynierski: specjalisty gospodarki przestrzennej (urbanisty czy geodety) mogą podjąć u nas studia inżynierskie- od 3-go a nawet od 5-ego semestru ( w zależności od rodzaju ukończonych studiów - zaliczając różnice programowe).

Tegoroczni absolwenci mogą już składać podania natomiast decyzja o przyjęciu zapadnie po przedłożeniu Świadectwa Dojrzałości.

3)  Studia podyplomowe

 

- Zagospodarowanie przestrzenne ( planowanie przestrzenne + urbanistyka)

Absolwenci uzyskują kwalifikacje urbanisty. Program studiów obejmuje wszystkie podstawowe zadania jednostek samorządu terytorialnego z zakresu gospodarki przestrzennej.

- Rewitalizacja zdegradowanych  przestrzeni publicznych

- Wycena nieruchomości

- Zarzadzanie i gospodarka nieruchomościami

- Zintegrowane systemy informacji przestrzennej

- Fotogrametria cyfrowa

- Architektura krajobrazu ( planowanie, ochrona, zarządzanie)

- Finanse i rachunkowość

- Pozyskiwanie i sporządzanie dokumentów geodezyjnych

 -  Inne wg- zgłoszonych potrzeb

 - Uczelnia utworzyła we współpracy z Politechniką Warszawską Centrum    Szkolenia Systemów Fotowolkaicznych, które będzie prowadzić seminaria, kursy, szkolenia i studia podyplomowe adresowane do różnych podmiotów i poziomów zainteresowania

 

4)

Studium

 

gospodarowania

 

nieruchomościami

Wyższa Szkoła Inżynierii Gospodarki wspólnie z Grupą

Krajową DOMINIUM POLONIAE

inauguruje od 1 października 2018 roku kształcenie – na

wniosek zainteresowanych środowisk z Kraju - w

nowych zawodach, mających wysokie zapotrzebowanie

społeczno-gospodarcze.


Nowoczesne, nader atrakcyjne intelektualnie

kwalifikacje zawodowe – z działu gospodarka

nieruchomościami i mieszkalnictwo kierujemy do

osób zdecydowanych na rozwój kariery w gminach,

powiatach, w miastach i na polskiej wsi

.
Studium oczekuje zgłoszeń z grona m.in.: Osób

pracujących zawodowo – na etacie lub prowadzących

działalność gospodarczą, Absolwentów szkół średnich,

Osób - które powracają do Ojczyzny z pracy za

granicą, także Polaków-Repatriantów ze Wschodu i

ich Rodzin, także Emigrantów, zdecydowanych na

podjęcie stałej pracy zawodowej w Polsce.

Od kandydatów wymagane jest posiadanie wykształcenia co najmniej średniego.
Możliwe są do uzyskania Licencje profesjonalisty gospodarowania nieruchomościami DOMINIUM POLONIAE, w klasach:
1. „Zarządzanie gminną przestrzenią nieruchomości”
2. „Doradztwo inwestycyjne nieruchomości”
3. „Administrowanie finansami nieruchomości”

Studium prowadzi nowoczesny, przystępny tryb organizacji kształcenia, kończący się egzaminem przed Komisją Walidacji i Certyfikacji. Daje on gwarancję uzyskania wysokich kompetencji zawodowych. Po uzyskaniu Licencji Absolwentka/Absolwent nie traci kontaktu ze Studium; otrzymuje możliwość uzyskiwania bezpłatnych konsultacji przez cały okres ważności Certyfikatu Licencji.
Kandydatka, Kandydat do zawodu zapoznaje się z programem kwalifikacji, osobiście podejmuje decyzję o zakresie i liczbie godzin kształcenia, w których zamierza uczestniczyć, tak, aby być w pełni przygotowanym do egzaminu, opisanego szczegółowo w programie kwalifikacji. Ta swoboda wyboru wynika z tego, że Kandydatka/Kandydat może stwierdzić, iż pewny zakres programowy kwalifikacji jest Jej/Mu znany i zrezygnuje ze szkolenia z tego zakresu.
Organizatorzy Studium Gospodarowania Nieruchomościami spełniają oczekiwania wielu środowisk związanych z gospodarką przestrzenną/gospodarką nieruchomościami, które chcą zatrudnić dobrze przygotowanych profesjonalistów w obszarze gospodarowania nieruchomościami, wyspecjalizowanych w określonej dziedzinie.
Absolwenci otrzymują
Licencję profesjonalisty gospodarowania nieruchomościami DOMINIUM POLONIAE w odpowiedniej klasie, pełną lub cząstkową, potwierdzaną certyfikatem. Licencja zawiera szczegółowy wykaz umiejętności zawodowych, które nabyła Absolwentka/Absolwent.
W okresie ważności certyfikatu każdy posiadacz Licencji otrzymuje bezpłatnie stałą pomoc merytoryczną od przydzielonego Specjalisty z Grupy Krajowej DOMINIUM POLONIAE, w zagadnieniach wiedzy i umiejętności zawodowych objętych programem danej kwalifikacji. Trudne niekiedy problemy w wykonywaniu zadań zawodowych może konsultować bezpłatnie ze Specjalistą, uzyskiwać fachową pomoc (bezpośrednio, telefonicznie, drogą e-mail itp.).

Uzyskanie Licencji profesjonalisty gospodarowania nieruchomościami DOINIUM POLONIAE dla jednych Osób będzie stanowić umocnienie własnej pozycji zawodowej w miejscu pracy, dla innych może być realnym początkiem rozwoju kariery, w zawodach bardzo potrzebnych na rynku pracy, w jednym z głównych działów gospodarki narodowej jaką stanowi gospodarka przestrzenna i mieszkalnictwo.

Kierujemy zaproszenie w szczególności do:
1. Pracowników urzędów, instytucji i przedsiębiorstw, zdecydowanych na zaktualizowanie swoich kompetencji zawodowych, potwierdzenia ich nowoczesną Licencją profesjonalisty gospodarowania nieruchomościami, która umocni ich pozycję zawodową w miejscu pracy; 2. Absolwentów szkół średnich (także tych Osób, które prolongowały uzyskanie matury), Absolwentów studiów licencjackich, którzy są poszerzyć swoje kompetencje zawodowe;
3. Specjalistów – Członków organów samorządu terytorialnego (zarządów, Radnych, Sołtysów, Gospodarzy terenów itp.);
4. Osób powracających z pracy za granicą, Polaków-Repatriantów ze Wschodu, Emigrantów zdecydowanych na podjęcie pracy zawodowej w Polsce;

5. Osób uczestniczących – w różnej formie i różnym zakresie – w procesach i procedurach inwestycji nieruchomości, współpracujących z Pośrednikami, Rzeczoznawcami majątkowymi, Analitykami rynku nieruchomości;
6. Inwestorów w obszarze rozwoju mieszkalnictwa na obszarze gminy, Developerów, Właścicieli nieruchomości mieszkaniowo-usługowych;
7. Przedsiębiorców wykonujących usługi gospodarowania nieruchomościami;
8. Właścicieli nieruchomości, Najemców i Dzierżawców nieruchomości;
9. Użytkowników obiektów zabytkowych, sakralnych, kompleksów architektury krajobrazu.

Po pozytywnym ukończeniu Studium Absolwentka/Absolwent otrzymuje Licencję profesjonalisty gospodarowania nieruchomościami DOMINIUM POLONIAE w danej klasie, Dyplom, Legitymację zawodową i Odznakę oraz przyjmuje do wiadomości i przestrzegania Kodeks Wysokich Standardów i Etyki Zawodowej.
Opiekę publiczną nad jakością wykonywania zadań zawodowych w oparciu

o Licencję sprawuje Komisja Standardów i Etyki Zawodowej Licencjodawcy.

Skrócony opis trzech kwalifikacji :

 1. Zarządzanie gminną przestrzenią nieruchomości”
  Osoba posiadająca
  Licencję profesjonalisty gospodarowania nieruchomościami w klasie „Zarządzanie gminną przestrzenią nieruchomości” jest przygotowana do świadczenia kompleksowych usług w zarządzaniu gminną przestrzenią nieruchomości. Pozyskawszy na Uczelni z udziałem Specjalistów z doświadczeniem, czynnych w zawodzie - szeroką wiedzę i umiejętności zna i potrafi stosować przepisy prawa dotyczącego gospodarowania nieruchomościami w gminie, konsultuje zmiany w regulacjach dotyczących rynku lokalnego, korzysta fachowo ze źródeł informacji o nieruchomościach itd.
  Posiada umiejętność prowadzenia zawodowej współpracy z urbanistami, architektami, geodetami, prawnikami, notariuszami a także ze specjalistami gospodarki rolnej, leśnej i ochrony środowiska.
  Posiadacz Licencji profesjonalisty gospodarowania nieruchomościami

w klasie „Zarządzanie gminną przestrzenią nieruchomości”:

 • stosuje przepisy dotyczące lokalnego rynku nieruchomości określone w ustawach i w źródłach prawa miejscowego;

 • korzysta ze źródeł informacji o nieruchomościach;

 • zna procedury bezpiecznego obrotu prawami do nieruchomości, w tym kupna i sprzedaży;

 • prowadzi formularzowe postępowania wieczysto-księgowe;

 • potrafi skutecznie chronić interesy właścicieli nieruchomości, interesy najemców i innych użytkowników nieruchomości;

 • monitoruje zmiany w prawie, w kontekście interesów danej gminy i jej społeczności;

 • potrafi weryfikować stany prawne nieruchomości;

 • stosuje przepisy prawa budowlanego, prawa geodezyjno-kartograficznego;

 • objaśnia i interpretuje zapisy w operatach szacunkowych nieruchomości;

 • jest przygotowany do udzielania porad – w kontekście uwarunkowań lokalnego rynku nieruchomości - w zakresie zarządzania nieruchomościami;

 • wykonuje czynności faktyczne w porządkowaniu spraw spornych dotyczących nieruchomości, konsultuje zagadnienia zmian w przeznaczeniu gruntów, inwestowania na terenach gmin;

 • monitoruje eliminację barier architektonicznych dla osób z niepełnosprawnością, występuje ze stosownymi inicjatywami.

Zakres wiedzy i umiejętności, określony programem kwalifikacji „Zarządzanie gminną przestrzenią nieruchomości” umożliwia wykonywanie interdyscyplinarnych zadań zawodowych, ich koordynowanie na określonym obszarze np. gminy, daje szansę na budowanie własnego pozytywnego wizerunku i autorytetu w środowisku.
U posiadacza
Licencji profesjonalisty gospodarowania nieruchomościami DOMINIUM POLONIAE w klasie „Zarządzanie gminną przestrzenią nieruchomości” może wzmocnić motywację do stałego rozwoju kariery zawodowej, zainspirować do aktywności w samorządzie terytorialnym na szczeblu gmin, miast, powiatu lub województwa lub samorządowych jednostkach pomocniczych odpowiednich organów JST.

Pełny opis programu kwalifikacji „Zarządzanie gminną przestrzenią nieruchomości” udostępnia - do wglądu - Sekretariat Dyrektora Studium Gospodarowania Nieruchomościami, w siedzibie WSIG.

2. „Doradztwo inwestycyjne nieruchomości”

Osoba posiadająca Licencję profesjonalisty gospodarowania nieruchomościami w klasie „Doradztwo inwestycyjne nieruchomości” jest przygotowana do świadczenia usług doradcy na rynku nieruchomości, wykonywania samodzielnie zadań zawodowych polegających m.in. na:

 • udzielaniu porad w zakresie planowania inwestycji w terenie w kontekście miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, uwarunkowań inwestycyjnych i ochrony środowiska;

 • doradzaniu w wyborze metod wyliczania wskaźników efektywności inwestycji;

 • obsłudze zadań zawodowych związanych z rozwojem mieszkalnictwa, lokalizacją inwestycji mieszkaniowych, zarówno po stronie inwestorów jak i organów jednostek samorządu terytorialnego i jednostek Skarbu Państwa;

 • pozyskiwaniu ofert nieruchomości, weryfikowaniu danych o nieruchomości, ocenie lokalizacji, otoczenia pod kątem celu inwestycyjnego (zakup/sprzedaż nieruchomości, wynajem/najem nieruchomości, inwestycje developerskie, rewitalizacja itp.);

 • analizie lokalnego rynku nieruchomości, promowania ofert, pozyskiwania inwestorów nieruchomości;

 • doradzaniu osobom i firmom – występującym jako strony umów przenoszenia praw do nieruchomości w ochronie ich praw materialnych, stosowania środków zabezpieczających bezpieczeństwo transakcji;

 • reprezentowania właścicieli nieruchomości (obecnych i przyszłych) a także innych osób prawnych i fizycznych korzystających z usług Pośredników nieruchomości lub Rzeczoznawców majątkowych;

 • doradzaniu w sprawach ochrony praw własności nieruchomości i rozstrzyganiu sporów w użytkowaniu nieruchomości;

 • doradzaniu w wyborze stosowania usług finansowych na rynku nieruchomości (kredyty, leasing, ubezpieczenia nieruchomości);

 • wykonywaniu kompleksowych usług pośrednictwa w obrocie prawami do nieruchomości.

Posiadanie Licencji profesjonalisty gospodarowania nieruchomościami w
klasie „Doradztwo inwestycyjne nieruchomości
: daje dobre przygotowanie
zawodowe do prowadzenia wielokierunkowej współpracy z innymi uczestnikami
rynku nieruchomości: prawnikami, służbami geodezyjnymi, urbanistami,
architektami, zarządcami nieruchomości, notariuszami, rzeczoznawcami
majątkowymi w obsłudze inwestycji nieruchomości, w tym szczególnie z
developerami w rozwoju rządowych i lokalnych programów mieszkaniowych.
Przedmiotem zadań zawodowych specjalisty posiadającego kompetencje
zawodowe ujęte w programie kwalifikacji
„Doradztwo inwestycji
nieruchomości”
są prawa do nieruchomości, dóbr o znacznej wartości.
Z tych przesłanek` specjalista jest zobowiązany do stałego aktualizowania
wiedzy i kompetencji zawodowych, śledzenia strategii inwestycyjnych
wyznaczanych przez organa Państwa i jednostki samorządu terytorialnego.

Pełny opis programu kwalifikacji „Doradztwo inwestycyjne nieruchomości” udostępnia - do
wglądu - Sekretariat Dyrektora Studium Gospodarowania Nieruchomościami, w siedzibie WSIG.

3.„Administrowanie finansami nieruchomości”
W związku z upowszechnianiem praw własności nieruchomości w różnych formach (wspólnoty mieszkaniowe, zasoby spółdzielcze, obiekty komercyjne i in.) a także narastającą potrzebą optymalizowania kosztów użytkowania nieruchomości, w tym publicznych, narastają zapotrzebowania na świadczenie specjalistycznych usług związanych z obsługą finansową nieruchomości. Osoba posiadająca Licencję profesjonalisty gospodarowania nieruchomościami w klasie „Administrowanie finansami nieruchomości” jest przygotowana do realizacji zadań, polegających w szczególności na:

 • ewidencjonowaniu i analizowaniu przepływów finansowych użytkowanej nieruchomości, obejmujących: przychody, wpływy, koszty eksploatacji, wydatki operacyjne, koszty zarządzania nieruchomością, należne podatki i opłaty publiczno-prawne, koszty ubezpieczenia nieruchomości itd.

 • bieżącym prowadzeniu indywidualnych kont rozliczeniowych najemców, właścicieli nieruchomości, dostawców mediów, podmiotów świadczących usługi dotyczące eksploatacji nieruchomości;

 • monitorowaniu stanu finansów nieruchomości w odniesieniu do rocznego planu finansowo-gospodarczego;

 • sporządzaniu sprawozdań z wykonania rocznego planu finansowo-gospodarczego nieruchomości.

Posiadacz Licencji profesjonalisty gospodarowania nieruchomościami DOMINIUM POLONIAE w klasie „Administrowanie finansami nieruchomości” wykorzystuje wiedzę z zakresu przepisów prawa cywilnego, podatkowego, przepisów ustaw: o rachunkowości, o gospodarce nieruchomościami oraz ustawy o ochronie danych osobowych.

Dokonuje na bieżąco ciągłej analizy przychodów i kosztów nieruchomości w interesie właścicieli nieruchomości, mieszkańców, zarządców itd. Administrator finansowy nieruchomości „trzyma rękę na pulsie”, sygnalizuje na bieżąco problemy, występuje z inicjatywami w sprawach ekonomiki użytkowania nieruchomości. Podstawą jego działania jest roczny plan finansowo-gospodarczy nieruchomości, który opracowuje i przedkłada właścicielom/zarządcom do zatwierdzenia.

Uzyskanie Licencji może być wykorzystywane jako etap rozwoju zawodowego, np. przy zmianie stanowiska pracy, poszerzenia zakresu obowiązków zawodowych a także do podjęcia własnej działalności gospodarczej w świadczeniu usług objętych programem klasy kwalifikacji.
W nowoczesnym zarządzaniu nieruchomościami specjalista o tych kompetencjach jest nader potrzebny, na stałe; gwarantuje to stabilność zawodową i rodzinną dla Administratora Finansowego.

Pełny opis programu kwalifikacji „Administrowanie finansami nieruchomości” udostępnia - do wglądu - Sekretariat Dyrektora Studium Gospodarowania Nieruchomościami, w siedzibie WSIG.

Uczelnia jest otwarta również i na inne tematy oraz formy współpracy wskazane przez jednostki samorządu terytorialnego wszystkich szczebli, członków Słupskiej Izby Przemysłowo- Handlowej oraz urzędy, instytucje i organizacje pozarządowe, bowiem jako uczelnia chcemy nie tylko kształcić kadrę inżynierską ale również realnie uczestniczyć w projektach i przedsięwzięciach na rzecz rozwoju regionu i stałej poprawy jakości życia mieszkańców.

 

                      

                 

 

**********************************

Studia podyplomowe

SSS

PLANOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE

SSS

ZARZĄDZANIE PRZESTRZENIĄ

SSS

RYNEK NIERUCHOMOŚCI

SSS

Zapraszamy

*********************

****************

****************

Chcesz zdobyć atrakcyjny zawód

zapewniający prace


i karierę zawodową?

Już dzisiaj zapisz się na studia inżynierski


lub studia podyplomowe


w naszej uczelni.

GEOINFORMATYKA

 

specjalność z przyszłością


już na WSIG w Słupsku


w roku akademickim 2018-2019


kierunek Geodezja i Kartografia.

                            Szczegółowych informacji w sprawie studiów udziela Rektorat:                 

 tel:797 291 447

Nabór rozpoczęty

..................................................................................................

Zapraszamy

na STUDIA INŻYNIERSKIE  I stopnia


oraz STUDIA PODYPLOMOWE

na WSIG w Słupsk

 Szczegółowych informacji w sprawie studiów udziela Rektorat:

tel:797 291 447

Informacji odnośnie kursów i szkoleń udziela Pełnomocnik Rektora WSIG ds. promocji i rozwoju: 

    e-mail: pelnomocnik@wsig-slupsk.pl

Wyższa Szkoła Inżynierii Gospodarki  Słupsku

otwiera nabór na studia  inżynierskie 


w roku  
akademickim 2018/2019, na kierunkach

 

vGEODEZJA I KARTOGRAFIA

vGOSPODARKA PRZESTRZENNA

Wszyscy zainteresowani winni niezłoncznie składać podania (druk do pobrania ) 

wsig retro mniejsze-01.jpg

Już dzisiaj rozpoczynamy  nabór na

STUDIA PODYPLOMOWE

z zakresu GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ

 

* REWITALIZACJA ZDEGRADOWANYCH

PRZESTRZENI  MIEJSKICH I  WIEJSKICH

* PLANOWANIE I  ZAGOSPODAROWANIE

PRZESTRZENNE 

* WYCENA I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI

*ZAGOSPODAROWANIE ŹRÓDEŁ ENERGII ODNAWIALNEJ

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne-PODYPLOMĂ“WKA-2016-2017.jpg

  

Plan studiów podyplomowych

Tel: 797 291 447

 PLANOWANIE
I  ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE

 1. 1.      

Historia urbanistyki i architektury

 1. 2.      

Podstawy i uwarunkowania gospodarki przestrzennej

 1. 3.      

Planowanie przestrzenne

 1. 4.      

Komputerowe wspomaganie  planowania przestrzennego

 1. 5.      

Prawne podstawy w planowaniu przestrzennym

 1. 6.      

Systemy informacji przestrzennej

 1. 7.      

Teoria i  metodologia sporządzania studium uwarunkowań i planów miejscowych oraz  procedury ich zatwierdzania

 1. 8.      

Prawo  budowlane

 1. 9.      

Teoria urbanistyki i ruralistyki

 1. 10.                        

Projektowanie urbanistyczne

 1. 11.                        

Planowanie obszarów  wiejskich

 1. 12.                        

Architektura krajobrazu

 1. 13.                        

Programowanie rozwoju lokalnego i  polityka przestrzenna

 1. 14.                        

Infrastruktura techniczna

 1. 15.                        

Dokumenty i procedury w procesie inwestycyjnym

 1. 16.                        

Strategia rozwoju gminy

 1. 17.                        

Praca dyplomowa

 1. 18.                        

 Projektowanie urbanistyczne zespołu mieszkalno-usługowego - praca projektowa

 1. 19.                        

Projektowanie planistyczne- Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy - praca projektowa

 1. 20.                        

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - praca projektowa

 1. 21.                        

Koncepcja zagospodarowania przestrzennego wybranych  działek - praca projektowa

 

Kierownik Katedry Gospodarki Przestrzennej

prof. zw. dr hab. Andrzej Hopfer