O uczelni Aktualności Dla kandydatów Dla studentów Galeria Kontakt
WAŻNE: Studia podyplomowe Plany zajęć Specjalna oferta dla maturzystów poniedziałek, 23 kwietnia 2018, imieniny Jerzego i Wojciecha
Studia I Stopnia
Studia podyplomowe
Kursy i szkolenia
Uniwersytet Trzeciego Wieku
Konferencje
Bieżące wydarzenia


© 2009 WSIG w Słupsku
Design by Infocity

Aktualności

zapraszamy.jpg

  Kształcenie kadr inżynierskich- studia  niestacjonarne

88

  Kierunek:  Gospodarka Przestrzenna

88

Studia stacjonarne i niestacjonarne 3,5 roku- 7 semestrów

99

Specjalności:

00

-Zagospodarowanie przestrzenne( planowanie przestrzenne  i urbanistyka)

99

 Absolwenci uzyskują kwalifikacje urbanisty

88

-Kształtowanie krajobrazu w przestrzenni miejskiej i wiejskiej

-Rewitalizacja i rewaloryzacja zdegradowanych przestrzenni publicznych na obszarach miast i gmin

-Zagospodarowanie źródeł energii odnawialnej

-Wycena  i zarządzanie nieruchomościami

88

Uwaga:

99

Program studiów jest ukierunkowany  i bieżąco aktualizowany w celu przede wszystkim przygotowania wysoko wykwalifikowanych kadr- specjalistów inżynierów gospodarki przestrzennej dla wszystkich szczebli jednostek samorządu terytorialnego oraz urzędów, instytucji i podmiotów gospodarczych zajmujących się gospodarką przestrzenną.

55

  Kierunek: Geodezja i Kartografia

88

Studia nie stacjonarne 3,5 roku-7 semestrów

66

Specjalności:

00

-Geodezja inżynieryjna

-Geodezja rolna i leśna

-Geodezja i systemy informacji przestrzennej

-Geoinformatyka

-Geodezja i fotogrametria cyfrowa

( Specjaliści do monitorowania przestrzenni  wykorzystujący  INTELIGENTNE TECHNOLOGIE- skaner i drony z drukiem 3D)

            Uczelnia prowadzi Ośrodek Monitorowania Przestrzenni.

99

Uwaga:

Szansa i okazja dla absolwentów  studiów wyższych ( licencjat, magisterium) , którzy wykonują zawód niezgodny z posiadanym wyksztalceniem a chcieli by zdobyć zawód inżynierski: specjalisty gospodarki przestrzennej (urbanisty czy geodety) mogą podjąć u nas studia inżynierskie- od 3-go a nawet od 5-ego semestru ( w zależności od rodzaju ukończonych studiów - zaliczając różnice programowe).

3)  Studia podyplomowe

 

- Zagospodarowanie przestrzenne ( planowanie przestrzenne + urbanistyka)

Absolwenci uzyskują kwalifikacje urbanisty. Program studiów obejmuje wszystkie podstawowe zadania jednostek samorządu terytorialnego z zakresu gospodarki przestrzennej.

- Rewitalizacja zdegradowanych  przestrzeni publicznych

- Wycena nieruchomości

- Zarzadzanie i gospodarka nieruchomościami

- Zintegrowane systemy informacji przestrzennej

- Fotogrametria cyfrowa

- Architektura krajobrazu ( planowanie, ochrona, zarządzanie)

- Finanse i rachunkowość

- Pozyskiwanie i sporządzanie dokumentów geodezyjnych

 -  Inne wg- zgłoszonych potrzeb

 - Uczelnia utworzyła we współpracy z Politechniką Warszawską Centrum    Szkolenia Systemów Fotowolkaicznych, które będzie prowadzić seminaria, kursy, szkolenia i studia podyplomowe adresowane do różnych podmiotów i poziomów zainteresowania

 

4)  Kursy i szkolenia

-  Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami

- Gospodarka nieruchomościami ( Certyfikat Krajowej Izby Gospodarki Nieruchomościami)

- Realizacja „ Ustawy krajobrazowej”  przez miasta i gminy

- Strategia rozwoju wsi dla liderów wsi

- Kurs dla nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych

„ Wizualizacja komputerowa komunikacji społecznej”

 

5)  Współpraca i realizacja partnerskich projektów - Projekt „ Pięknie mieszkam- pięknie żyję

„Rewitalizacja i rewaloryzacja zagród wiejskich i wystroju wewnętrznego mieszkań”

Studium  skierowane przede wszystkim do mieszkańców wsi ( szczególnie do Pań)

 

Kończący studiów otrzymują dyplom technika architektury krajobrazu i wystroju wnętrz mieszkalnych.

 

- Realizacja różnych opracowań planistycznych, projektowych na zgłoszenie przez starostów, wójtów i burmistrzów a dotyczących:

- Pełnego opracowania dokumentacji dotyczącej rewitalizacji i rewaloryzacji wsi ( wykonywane bezpłatnie przez studenta)

- Strategii rozwoju wsi

- opracowania w formie pracy dyplomowej studenta na zgłoszenie przez starostę, wójta i burmistrza tematy dotyczące planowania i zagospodarowania  przestrzennego, wskazanych przestrzeni ( koncepcje zagospodarowania, projekty architektoniczno- urbanistyczne, zagospodarowanie parków, itp.)

 

 

Uczelnia jest otwarta również i na inne tematy oraz formy współpracy wskazane przez jednostki samorządu terytorialnego wszystkich szczebli, członków Słupskiej Izby Przemysłowo- Handlowej oraz urzędy, instytucje i organizacje pozarządowe, bowiem jako uczelnia chcemy nie tylko kształcić kadrę inżynierską ale również realnie uczestniczyć w projektach i przedsięwzięciach na rzecz rozwoju regionu i stałej poprawy jakości życia mieszkańców.

 

                      

                 

 

**********************************

Studia podyplomowe

SSS

PLANOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE

SSS

ZARZĄDZANIE PRZESTRZENIĄ

SSS

RYNEK NIERUCHOMOŚCI

SSS

Zapraszamy

*********************

****************

****************

Chcesz zdobyć atrakcyjny zawód

zapewniający prace


i karierę zawodową?

Już dzisiaj zapisz się na studia inżynierski


lub studia podyplomowe


w naszej uczelni.

GEOINFORMATYKA

 

specjalność z przyszłością


już na WSIG w Słupsku


w roku akademickim 2017-2018


kierunek Geodezja i Kartografia.

                            Szczegółowych informacji w sprawie studiów udziela Rektorat:                 

 tel:797 291 447

Nabór rozpoczęty

..................................................................................................

Zapraszamy

na STUDIA INŻYNIERSKIE  I stopnia


oraz STUDIA PODYPLOMOWE

na WSIG w Słupsk

 Szczegółowych informacji w sprawie studiów udziela Rektorat:

tel:797 291 447

Informacji odnośnie kursów i szkoleń udziela Pełnomocnik Rektora WSIG ds. promocji i rozwoju: 

    e-mail: pelnomocnik@wsig-slupsk.pl

Wyższa Szkoła Inżynierii Gospodarki  Słupsku

otwiera nabór na studia  inżynierskie 


w roku  
akademickim 2017/2018, na kierunkach

 

vGEODEZJA I KARTOGRAFIA

vGOSPODARKA PRZESTRZENNA

wsig retro mniejsze-01.jpg

Już dzisiaj rozpoczynamy  nabór na

STUDIA PODYPLOMOWE

z zakresu GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ

 

* REWITALIZACJA ZDEGRADOWANYCH

PRZESTRZENI  MIEJSKICH I  WIEJSKICH

* PLANOWANIE I  ZAGOSPODAROWANIE

PRZESTRZENNE 

* WYCENA I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI

*ZAGOSPODAROWANIE ŹRÓDEŁ ENERGII ODNAWIALNEJ

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne-PODYPLOMĂ“WKA-2016-2017.jpg

  

Plan studiów podyplomowych

Tel: 797 291 447

 PLANOWANIE
I  ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE

 1. 1.      

Historia urbanistyki i architektury

 1. 2.      

Podstawy i uwarunkowania gospodarki przestrzennej

 1. 3.      

Planowanie przestrzenne

 1. 4.      

Komputerowe wspomaganie  planowania przestrzennego

 1. 5.      

Prawne podstawy w planowaniu przestrzennym

 1. 6.      

Systemy informacji przestrzennej

 1. 7.      

Teoria i  metodologia sporządzania studium uwarunkowań i planów miejscowych oraz  procedury ich zatwierdzania

 1. 8.      

Prawo  budowlane

 1. 9.      

Teoria urbanistyki i ruralistyki

 1. 10.                        

Projektowanie urbanistyczne

 1. 11.                        

Planowanie obszarów  wiejskich

 1. 12.                        

Architektura krajobrazu

 1. 13.                        

Programowanie rozwoju lokalnego i  polityka przestrzenna

 1. 14.                        

Infrastruktura techniczna

 1. 15.                        

Dokumenty i procedury w procesie inwestycyjnym

 1. 16.                        

Strategia rozwoju gminy

 1. 17.                        

Praca dyplomowa

 1. 18.                        

 Projektowanie urbanistyczne zespołu mieszkalno-usługowego - praca projektowa

 1. 19.                        

Projektowanie planistyczne- Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy - praca projektowa

 1. 20.                        

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - praca projektowa

 1. 21.                        

Koncepcja zagospodarowania przestrzennego wybranych  działek - praca projektowa

 

Kierownik Katedry Gospodarki Przestrzennej

prof. zw. dr hab. Andrzej Hopfer