O uczelni Aktualności Dla kandydatów Dla studentów Galeria Kontakt
WAŻNE: Studia podyplomowe JUBILEUSZ 15-lecia UCZELNI Specjalna oferta dla maturzystów czwartek, 21 marca 2019, imieniny Benedykta i Lubomira
Studia I Stopnia
Studia podyplomowe
Kursy i szkolenia
Uniwersytet Trzeciego Wieku
Konferencje
Bieżące wydarzenia


© 2009 WSIG w Słupsku
Design by Infocity

Aktualności

Kształcenie kadr inżynierskich

- studia  niestacjonarne

88

  Kierunek:  Gospodarka Przestrzenna

88

Studia niestacjonarne 4 lata - 8 semestrów

99

Specjalności:

00

-Zagospodarowanie przestrzenne( planowanie przestrzenne  i urbanistyka)

99

 Absolwenci uzyskują kwalifikacje urbanisty

88

-Kształtowanie krajobrazu w przestrzenni miejskiej i wiejskiej

-Rewitalizacja i rewaloryzacja zdegradowanych przestrzenni publicznych na obszarach miast i gmin

-Zagospodarowanie źródeł energii odnawialnej

-Wycena  i zarządzanie nieruchomościami

88

Uwaga:

99

Program studiów jest ukierunkowany  i bieżąco aktualizowany w celu przede wszystkim przygotowania wysoko wykwalifikowanych kadr- specjalistów inżynierów gospodarki przestrzennej dla wszystkich szczebli jednostek samorządu terytorialnego oraz urzędów, instytucji i podmiotów gospodarczych zajmujących się gospodarką przestrzenną.

55

  Kierunek: Geodezja i Kartografia

88

Studia nie stacjonarne 3,5 roku-7 semestrów

66

Specjalności:

00

-Geodezja inżynieryjna

-Geodezja rolna i leśna

-Geodezja i systemy informacji przestrzennej

-Geoinformatyka

-Geodezja i fotogrametria cyfrowa

( Specjaliści do monitorowania przestrzenni  wykorzystujący  INTELIGENTNE TECHNOLOGIE- skaner i drony z drukiem 3D)

            Uczelnia prowadzi Ośrodek Monitorowania Przestrzenni.

99

Uwaga:

Szansa i okazja dla absolwentów  studiów wyższych ( licencjat, magisterium) , którzy wykonują zawód niezgodny z posiadanym wyksztalceniem a chcieli by zdobyć zawód inżynierski: specjalisty gospodarki przestrzennej (urbanisty czy geodety) mogą podjąć u nas studia inżynierskie- od 3-go a nawet od 5-ego semestru ( w zależności od rodzaju ukończonych studiów - zaliczając różnice programowe).

Tegoroczni absolwenci mogą już składać podania natomiast decyzja o przyjęciu zapadnie po przedłożeniu Świadectwa Dojrzałości.

3)  Studia podyplomowe

 

- Zagospodarowanie przestrzenne ( planowanie przestrzenne + urbanistyka)

Absolwenci uzyskują kwalifikacje urbanisty. Program studiów obejmuje wszystkie podstawowe zadania jednostek samorządu terytorialnego z zakresu gospodarki przestrzennej.

- Rewitalizacja zdegradowanych  przestrzeni publicznych

- Wycena nieruchomości

- Zarzadzanie i gospodarka nieruchomościami

- Zintegrowane systemy informacji przestrzennej

- Fotogrametria cyfrowa

- Architektura krajobrazu ( planowanie, ochrona, zarządzanie)

- Finanse i rachunkowość

- Pozyskiwanie i sporządzanie dokumentów geodezyjnych

 -  Inne wg- zgłoszonych potrzeb

 - Uczelnia utworzyła we współpracy z Politechniką Warszawską Centrum    Szkolenia Systemów Fotowolkaicznych, które będzie prowadzić seminaria, kursy, szkolenia i studia podyplomowe adresowane do różnych podmiotów i poziomów zainteresowania

 

4)

Studium

 

gospodarowania

 

nieruchomościami

oo

Wyższa Szkoła Inżynierii Gospodarki wspólnie z Grupą

Krajową DOMINIUM POLONIAE

inauguruje kształcenie w nowych zawodach, mających wysokie, powszechne zapotrzebowanie na rynku pracy.
Nowoczesny system kształcenia, oparty na połączeniu zajęć teoretycznych z praktyką
w gospodarowaniu nieruchomościami będzie prowadzony w siedzibie uczelni w Słupsku oraz w innych ośrodkach regionalnych w miarę przyjęcia 20-25 osobowych grup słuchaczy z danego regionu (województwa, powiatu lub gminy/związku gmin).
Nowoczesne, nader atrakcyjne intelektualnie kwalifikacje zawodowe – z działu gospodarka nieruchomościami i mieszkalnictwo adresujemy do osób zdecydowanych na rozwój kariery w regionach, gminach, powiatach, w miastach i na polskiej wsi.

Od kandydatów wymagane jest posiadanie wykształcenia co najmniej średniego.

00

Kierujemy zaproszenie m.in. do:

oo
1. Pracowników urzędów, instytucji i przedsiębiorstw, zdecydowanych na zaktualizowanie swoich kompetencji zawodowych, potwierdzenia ich nowoczesną Licencją profesjonalisty gospodarowania nieruchomościami, która umocni ich pozycję zawodową w miejscu pracy;
2. Absolwentów szkół średnich (także tych Osób, które prolongowały uzyskanie matury), Absolwentów studiów licencjackich, którzy są poszerzyć swoje kompetencje zawodowe;
3. Specjalistów – Członków organów samorządu terytorialnego (zarządów, Radnych, Sołtysów, Gospodarzy terenów itp.);
4. Osób powracających z pracy za granicą, Polaków-Repatriantów ze Wschodu, Emigrantów zdecydowanych na podjęcie pracy zawodowej w Polsce;

5. Osób uczestniczących – w różnej formie i różnym zakresie – w procesach i procedurach inwestycji nieruchomości, współpracujących z Pośrednikami, Rzeczoznawcami majątkowymi, Analitykami rynku nieruchomości;
6. Inwestorów w obszarze rozwoju mieszkalnictwa na obszarze gminy, Developerów, Właścicieli nieruchomości mieszkaniowo-usługowych;
7. Przedsiębiorców wykonujących usługi gospodarowania nieruchomościami;
8. Właścicieli nieruchomości, Najemców i Dzierżawców nieruchomości;
9. Użytkowników obiektów zabytkowych, sakralnych, kompleksów architektury krajobrazu.

Adresatami są Osoby pracujące zawodowo – na etacie lub prowadzące działalność gospodarczą, Absolwenci szkół średnich, Osoby powracające po przerwie do pracy zawodowej, Panie i Panowie, niezależnie od wieku i dotychczasowych doświadczeń zawodowych.
Absolwenci otrzymają Licencje profesjonalisty gospodarowania nieruchomościami DOMINIUM POLONIAE, w klasach:

oo
1. „Zarządzanie gminną przestrzenią nieruchomości”

00
2. „Doradztwo inwestycyjne nieruchomości”

00
3. „Administrowanie finansami nieruchomości”

00

Skrócony opis trzech kwalifikacji :

oo

Zarządzanie gminną przestrzenią nieruchomości”

oo

Czas trwania kształcenia: dwa semestry, w tym interdyscyplinarna praktyka.

00

Osoba posiadająca Licencję profesjonalisty gospodarowania nieruchomościami DOMINIUM POLONIAE w klasie „Zarządzanie gminną przestrzenią nieruchomości” jest przygotowana do świadczenia kompleksowych usług w zarządzaniu gminną przestrzenią nieruchomości. Pozyskawszy na Uczelni z udziałem Specjalistów z doświadczeniem, czynnych
w zawodzie - szeroką wiedzę i umiejętności zna i potrafi stosować przepisy prawa dotyczącego gospodarowania nieruchomościami w gminie, konsultuje zmiany
w regulacjach dotyczących rynku lokalnego, korzysta fachowo ze źródeł informacji o nieruchomościach itd.
Posiada umiejętność prowadzenia zawodowej współpracy z urbanistami, architektami, geodetami, prawnikami, notariuszami a także ze specjalistami gospodarki rolnej, leśnej i ochrony środowiska.Doradztwo inwestycyjne nieruchomości”Czas trwania kształcenia: jeden semestr, w tym specjalistyczna praktyka.

oo

Osoba posiadająca Licencję profesjonalisty gospodarowania nieruchomościami DOMINIUM POLONIAE w klasie „Doradztwo inwestycyjne nieruchomości” jest przygotowana do świadczenia usług doradcy na rynku nieruchomości, potrafi prowadzić wielokierunkową współpracę z innymi uczestnikami rynku nieruchomości: prawnikami, służbami geodezyjnymi, urbanistami, architektami, zarządcami nieruchomości, notariuszami, rzeczoznawcami majątkowymi w obsłudze inwestycji nieruchomości, w tym szczególnie z developerami w rozwoju rządowych i lokalnych programów mieszkaniowych.

oo

Administrowanie finansami nieruchomości”

00
Czas trwania kształcenia: jeden semestr, w tym specjalistyczna praktyka.
00
W związku z upowszechnianiem praw własności nieruchomości w różnych formach (wspólnoty mieszkaniowe, zasoby spółdzielcze, obiekty komercyjne i in.) a także narastającą potrzebą optymalizowania kosztów użytkowania nieruchomości państwowych, samorządowych, spółdzielczych i prywatnych, rośnie zapotrzebowanie na świadczenie specjalistycznych usług związanych
z obsługą finansową nieruchomości, optymalizowaniem opłacalności ich eksploatacji. Osoba posiadająca
Licencję profesjonalisty gospodarowania nieruchomościami DOMINIUM POLONIAE w klasie „Administrowanie finansami nieruchomości” dokonuje na bieżąco ciągłej analizy przychodów
i kosztów nieruchomości w interesie właścicieli nieruchomości, mieszkańców, zarządców itd. Administrator finansowy nieruchomości „trzyma rękę na pulsie”, sygnalizuje na bieżąco problemy, występuje z inicjatywami w sprawach ekonomiki użytkowania nieruchomości. Podstawą jego działania jest roczny plan finansowo-gospodarczy nieruchomości, który opracowuje i przedkłada właścicielom/zarządcom do zatwierdzenia.

00

**********************************

Studia podyplomowe

SSS

PLANOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE

SSS

ZARZĄDZANIE PRZESTRZENIĄ

SSS

RYNEK NIERUCHOMOŚCI

SSS

Zapraszamy

*********************

****************

****************

Chcesz zdobyć atrakcyjny zawód

zapewniający prace


i karierę zawodową?

Już dzisiaj zapisz się na studia inżynierski


lub studia podyplomowe


w naszej uczelni.

GEOINFORMATYKA

 

specjalność z przyszłością


już na WSIG w Słupsku


w roku akademickim 2018-2019


kierunek Geodezja i Kartografia.

                            Szczegółowych informacji w sprawie studiów udziela Rektorat:                 

 tel:797 291 447

Nabór rozpoczęty

..................................................................................................

Zapraszamy

na STUDIA INŻYNIERSKIE  I stopnia


oraz STUDIA PODYPLOMOWE

na WSIG w Słupsk

 Szczegółowych informacji w sprawie studiów udziela Rektorat:

tel:797 291 447

Informacji odnośnie kursów i szkoleń udziela Pełnomocnik Rektora WSIG ds. promocji i rozwoju: 

    e-mail: pelnomocnik@wsig-slupsk.pl

Wyższa Szkoła Inżynierii Gospodarki  Słupsku

otwiera nabór na studia  inżynierskie 


w roku  
akademickim 2018/2019, na kierunkach

 

vGEODEZJA I KARTOGRAFIA

vGOSPODARKA PRZESTRZENNA

Wszyscy zainteresowani winni niezłoncznie składać podania (druk do pobrania ) 

wsig retro mniejsze-01.jpg

Plan studiów podyplomowych

Tel: 797 291 447

 PLANOWANIE
I  ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE

 1. 1.      

Historia urbanistyki i architektury

 1. 2.      

Podstawy i uwarunkowania gospodarki przestrzennej

 1. 3.      

Planowanie przestrzenne

 1. 4.      

Komputerowe wspomaganie  planowania przestrzennego

 1. 5.      

Prawne podstawy w planowaniu przestrzennym

 1. 6.      

Systemy informacji przestrzennej

 1. 7.      

Teoria i  metodologia sporządzania studium uwarunkowań i planów miejscowych oraz  procedury ich zatwierdzania

 1. 8.      

Prawo  budowlane

 1. 9.      

Teoria urbanistyki i ruralistyki

 1. 10.                        

Projektowanie urbanistyczne

 1. 11.                        

Planowanie obszarów  wiejskich

 1. 12.                        

Architektura krajobrazu

 1. 13.                        

Programowanie rozwoju lokalnego i  polityka przestrzenna

 1. 14.                        

Infrastruktura techniczna

 1. 15.                        

Dokumenty i procedury w procesie inwestycyjnym

 1. 16.                        

Strategia rozwoju gminy

 1. 17.                        

Praca dyplomowa

 1. 18.                        

 Projektowanie urbanistyczne zespołu mieszkalno-usługowego - praca projektowa

 1. 19.                        

Projektowanie planistyczne- Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy - praca projektowa

 1. 20.                        

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - praca projektowa

 1. 21.                        

Koncepcja zagospodarowania przestrzennego wybranych  działek - praca projektowa

 

Kierownik Katedry Gospodarki Przestrzennej

prof. zw. dr hab. Andrzej Hopfer