O uczelni Aktualności Dla kandydatów Dla studentów Galeria Kontakt
WAŻNE: Studia podyplomowe JUBILEUSZ 15-lecia UCZELNI Specjalna oferta dla maturzystów niedziela, 17 lutego 2019, imieniny Donata i Łukasza
Gospodarka Przestrzenna
Geodezja i Kartografia
Studia podyplomowe
To już historia
Biblioteka
O nas


© 2009 WSIG w Słupsku
Design by Infocity

Jubileusz 5-lecia istnienia Uczelni

O uczelni / To już historia / Jubileusz 5-lecia istnienia Uczelni

5lecie1.jpgMinęło 5 lat od „narodzin” naszej Uczelni. 5 lat w życiu młodego człowieka to okres znacząco długi; w życiu instytucji, jaką jest Uczelnia to okres krótki. To dopiero okres wrastania w środowisko, kształtowania oblicza, prezentowania własnych możliwości i wydania pierwszych owoców – absolwentów.  
Wraz z realizacją podstawowego celu i misji uczelni – kształcenie kadr dla innowacyjnego rozwoju regionu, podjęto wiele inicjatyw i projektów do wspólnej realizacji z jednostkami samorządu terytorialnego i innymi instytucjami i stowarzyszeniami w celu czynnego udziału w procesach rozwoju społeczności lokalnych.

Pomimo wielu trudności i nieprzewidzianych przeszkód, uczelnia zrealizowała większość zamierzonych celów, okrzepła w działaniu, ciągle poszerzając i doskonaląc krąg zainteresowań i treści merytorycznych w działalności statutowej.
Dzisiejszy świat wysokiego dorobku cywilizacyjnego i wyrafinowanych technologii dzięki procesom globalizacji ale też i integracji narodu daje nam szanse na korzystanie z tych owoców pod warunkiem, że będziemy przygotowani mentalnie, a przede wszystkim intelektualnie do wykorzystania szans..

Drogą do celu jest wiedza i umiejętności oraz permanentne ich uzupełnianie, innowacyjne myślenie i konkurencyjna szlachetna rywalizacja. Musimy nieustannie uczyć się jak wykorzystać własny potencjał intelektualny i fizyczny oraz kapitał ziemi i przestrzeni.

Jak nigdy dotąd, dobrze wykształcone kadry w zawodach poszukiwanych na rynku pracy to podstawowy dzisiaj czynnik w procesach rozwoju lokalnych społeczności i poprawy ich jakości życia. Dotyczy to szczególnie społeczności zamieszkałej na obszarach wiejskich, które przechodzą trudny proces transformacji i adaptacji do warunków gospodarki rynkowej. W piąta rocznicę naszej Uczelni mogę z całym przekonaniem stwierdzić, iż inicjatywa jej powołania -  była słuszna. Przyjęta koncepcja kształcenia i proponowane kierunki studiów odpowiadają potrzebom czasu i naszego regionu. Zawody inżyniera gospodarki przestrzennej oraz menedżera biznesu wiejskiego to zawody poszukiwane na rynku pracy, to zawody z przyszłością. Zapotrzebowanie na  kadry  o takich specjalnościach jest duże, co dobrze wróży Uczelni -  szansom jej rozwoju i umacniania jej roli w środowisku naukowym.

Dziękuję w tym miejscu wszystkim, którzy wspomagali pracę Uczelni, dostrzegali jej rolę i skutki działania w środowisku.    Dziękuję władzom państwowym i samorządowym różnych szczebli, organizacjom pozarządowym i stowarzyszeniom. Dzięki waszej pomocy mogliśmy pełniej organizować wyznaczone cele i plany.

Serdecznie dziękuję pracownikom naukowo–dydaktycznym i administracji Uczelni.

Dziękuję absolwentom za krzewienie idei i wiedzy wyniesionej z Uczelni, za utrzymywanie z nią więzi, a studentom należą się słowa uznania za wytrwałość, coraz lepsze wyniki w nauce oraz działalności na rzecz integracji środowiska akademickiego ze  społecznością lokalną.
Ze szczególnym podziękowaniem i wzruszeniem zwracam się do inicjatorów nadania i fundatorów Sztandaru dla  naszej Uczelni..

Akt ten przyjmujemy jako wyraz uznania dla naszego 5-letniego dorobku, właściwego kierunku rozwoju naszej Uczelni a przede wszystkim naszych starań w wspieraniu regionu dobrze przygotowaną kadrą,  wzmacniającą bodźce innowacyjności prowadzące do szybszego rozwoju lokalnych środowisk i całego  regionu.. Sztandar ten przyjmujemy jako symbol wspólnoty, symbol trwałości i podmiotowości umacniającej jeszcze bardziej naszą wiarę w sens i potrzebę aktywnego działania i rozwoju.

Pragnę zapewnić, że w najbliższym pięcioleciu - a ostatnio przyjęliśmy program rozwoju na ten okres wraz z nakreśleniem priorytetów na perspektywę dalszych 10-15 lat - iż znacznie zwiększy się nasza rola zarówno w kształceniu kadr jak i udziale naszej społeczności akademickiej w życiu społeczno–gospodarczym regionu.
Życzę wszystkim spełnienia marzeń i osiągnięcia wymarzonych celów. Życzę zdrowia i osobistej pomyślności.